PL | EN | HE
 • Facebook

Statut Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) – oraz niniejszego Statutu. Jest zrzeszeniem osób fizycznych. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy, oraz powoływać biura.

 

§ 7

Stowarzyszenie posiada pieczęć i znak o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest zachowanie i utrwalanie wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz kontynuowanie myśli Szymona An-skiego – otwartości na różnorodność jako postawy poznawczej i badawczej. Stowarzyszenie zrzesza osoby – niezależnie od ich narodowości, wyznania, obywatelstwa i miejsca zamieszkania – dla których kultura i dziedzictwo kulturowe są przedmiotem szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej.  Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:

 

 1. Kultywuje  i popularyzuje dziedzictwo wszystkich, nawet najmniejszych, grup etnicznych, w szczególności tych zasiedlających obszar Europy Środkowej i Wschodniej
 2. Działa na rzecz zachowania i rozwijania tożsamości poszczególnych grup etnicznych
 3. Wspiera i popularyzuje badania naukowe, szczególnie w dziedzinie etnografii, historii, historii sztuki i socjologii
 4. Szerzy wiedzę o życiu i dorobku Szymona An-skiego
 5. Prowadzi działalność edukacyjną
 6. Podejmuje działania mające na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w społeczeństwie oraz przełamywanie uprzedzeń narodowościowych poprzez badanie i popularyzowanie wkładu poszczególnych grup etnicznych w kształtowanie krajobrazu kulturowego
 7. Prowadzi działania na rzecz rozwoju świadomej turystyki kulturowej, w szczególności na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej
 8. Podejmuje działania mające na celu ochronę materialnych zabytków dziedzictwa kulturowego
 9. Działa na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych
 10. Współpracuje z innymi organizacjami o zbliżonych celach, zarówno w kraju, jak i na świecie

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych
 2. Działalność wydawniczą o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim
 3. Organizowanie wystaw fotograficznych, krajoznawczych i artystycznych
 4. Organizowanie sesji naukowych, wykładów i prelekcji
 5. Działalność edukacyjną, z uwzględnieniem pozaszkolnej edukacji kulturowej
 6. Animowanie społeczności lokalnej, poprzez organizację działań kulturalnych we współpracy z lokalnymi działaczami i podtrzymywanie lokalnych inicjatyw
 7. Wspieranie równego dostępu do zasobów kulturowych, w tym wymiany wiedzy na zasadach wolnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem licencji Creative Commons
 8. Wspieranie udziału nowych mediów w rozwoju kultury
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na brak dostępu do dóbr kultury
 10. Działalność projektowąRozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 11

 

Członkiem/członkinią zwyczajnym/zwyczajną może być obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemiec/cudzoziemka, także nie mający/mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający/mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony/pozbawiona praw publicznych, który/która akceptuje program i statut Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty/przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę jednogłośnie, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 

Członkiem/członkinią wspierającym/wspierającą Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, także nie posiadająca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która pragnie wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą jednogłośnie.

 

§ 13

 

Członkiem/członkinią honorowym/honorową może być obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec/cudzoziemka, także nie mający/mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który/która ma wybitny wkład w realizację celów statutowych, działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka/członkini honorowego/honorowej nadaje, na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków zwykłych Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych.

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Współdecydować o programie działania Stowarzyszenia;
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;
 3. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 4. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;
 5. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;
 6. Korzystać z poparcia Stowarzyszenia we wszystkich podejmowanych przez członka działaniach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 7. Rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia;
 8. Regularnie otrzymywać informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia.

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Uczestniczyć w realizacji celów statutowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia;
 3. Informować Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych;
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie;
 5. Godnie i odpowiedzialnie reprezentować Stowarzyszenie.

 

§ 15

 

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia;
 2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;
 3. Regularnie otrzymywać informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia.

 

Członek/członkini wspierający/wspierająca Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Uczestniczyć w realizacji celów statutowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela.

 

§ 16

 

Członek/członkini honorowy/honorowa posiada wszelkie prawa i obowiązki członka/członkini wspierającego/wspierającej określone w § 15.

 

§ 17

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przenoszone ani przekazywane.

 

§ 18

 

Członkostwo członka/członkini zwyczajnego/zwyczajnej ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 2. Śmierci;
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka/członkini ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
  • działaniem członka/członkini na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia;
  • niewykonywaniem obowiązków członkowskich;
  • nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • notorycznym nieuczestniczeniem w pracy Stowarzyszenia;
  • utratą praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 19

 

Członkostwo członka/członkini wspierającego/wspierającej ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej;
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka/członkini ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
  • działaniem członka/członkini na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia;
  • niewykonywaniem obowiązków członkowskich;
  • rozpoczęciem procedur upadłościowych lub likwidacyjnych.

 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 20

 

Członkostwo członka/członkini honorowego/honorowej ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. Śmierci;
 3. Pozbawienia godności członka/członkini honorowego/honorowej Stowarzyszenia. Pozbawienie godności członka/członkini honorowego/honorowej może nastąpić w związku z:
  • działaniem na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia;
  • niewykonywaniem obowiązków członkowskich;
  • utratą praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

 

Godność członka/członkini honorowego/honorowej odbiera, na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków zwykłych Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych.§ 21

 

Ustanie członkostwa członka/członkini  zwyczajnego/zwyczajnej w Stowarzyszeniu, z wyłączeniem przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 2, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych składek członkowskich, a składki już wniesione za rok, w którym członkostwo ustało, nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 24 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym. W zebraniu mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 25

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 2. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail lub numer faksu wskazany do rejestru członków Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, winny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest wysłać zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku i co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail lub numer faksu wskazany do rejestru członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane, chyba że na Zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i wyrażą zgodę na rozpatrywanie spraw nie objętych porządkiem obrad.

 

§ 27

 

 1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  • zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
  • zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
  • podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej;
  • wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia;
  • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego;
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie wyboru do władz Stowarzyszenia oraz w sprawach członkowskich podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

§ 28

 

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może odbyć obrady w drugim terminie, który może być wyznaczony w tym samym dniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 29

 

 1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego/Przewodniczącej Stowarzyszenia oraz z co najmniej 2 osób, w tym z Protokolanta/Protokolantki i Skarbnika/Skarbniczki.
 3. Przewodniczącego/Przewodniczącą Stowarzyszenia oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Protokolanta/Protokolantkę i Skarbnika/Skarbniczkę.

 

§ 30

 

Przewodniczący/Przewodnicząca Stowarzyszenia przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 31

 

 1. Kadencja członków Zarządu kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.
 2. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za poprzedni rok kalendarzowy w okresie trwania kadencji, zwyczajne Walne Zebranie Członków może odwołać w tajnym głosowaniu tych członków Zarządu, a w ich miejsce wybrać na okres do końca bieżącej kadencji nowe osoby.
 3. W przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, ustąpienia lub śmierci Przewodniczącego/Przewodniczącej Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem wyboru nowego/nowej Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka/członkini Zarządu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu uzupełniany jest w drodze kooptacji przez Zarząd, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.

 

§ 32

 

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Przewodniczącego/Przewodniczącą Stowarzyszenia.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu oraz osoby uprawnione do uczestnictwa z głosem doradczym winni otrzymać wraz z planowanym porządkiem obrad co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail lub numer faksu wskazany do rejestru członków Stowarzyszenia.

§ 33

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Decydowanie o programie działalności Stowarzyszenia;
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 3. Ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 5. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka/członkini ze Stowarzyszenia;
 6. Określanie wysokości składek członkowskich;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w innych organizacjach krajowych lub zagranicznych;
 8. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

 

§ 34

 

 1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie telefonicznym lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem zatwierdzenia ich na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub po uprzednim uzyskaniu delegacji do takiego trybu ich podjęcia na poprzednim zebraniu Zarządu.

 

§ 35

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Komisji.

 

§ 36

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym podjęto uchwały w sprawie absolutorium za ostatni rok ich urzędowania.

 

§ 37

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu Stowarzyszenia;
 2. Żądanie od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 3. Żądanie od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności;
 6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

 

§ 38

 

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 39

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 40

 

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 • składki członkowskie;
 • dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu;
 • dotacje lub subwencje;
 • darowizny, zapisy lub spadki;
 • wpływy z działalności statutowej.

 

§ 41

 

Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych, upoważnieni są Przewodniczący/Przewodnicząca Stowarzyszenia lub Skarbnik/Skarbniczka lub innych dwóch członków Zarządu.

 

§ 42

 

Majątek Stowarzyszenia objęty jest następującymi zakazami:

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 43

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 44

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.