PL | EN | HE
  • Facebook

אודות העמותה

העמותה נוסדה ב-15 ביולי 2012. מטרתה היא שימור והנצחת המורשת הרב־תרבותית של מרכז ומזרח אירופה וקידום הפופולאריות של מפעל היצירה של ש. אנ-סקי.

החברים המייסדים של העמותה פעילים מזה מספר שנים במסגרת תחומי פעילויותיהם המקצועיות, האקדמיות והפרטיות בחקר תולדות מרכז ומזרח אירופה ומורשתה הרב־תרבותית.

העמותה יושבת בשכונת פראגה-דרום ותולדות השכונה מהווים מרכיב מרכזי בפעילותנו. במסגרת פרוייקט "קיבוץ גרוכוב" עושה העמותה מאמצים לקדם את המורשת המקומית של האזורים גרוכוב וּויטוֹלין.